Om NSPH Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa, missbruk och suicidprevention. Sedan oktober 2014 är vi organisatoriskt en förening. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Så här arbetar vi

Föreningen håller årsmöte varje vår och nätverket samlas minst fem gånger per år. Däremellan sammanträder styrelse och arbetsgrupper så ofta det behövs. Verksamheten leds av styrelsen och ett kansli sköter det administrativa arbetet. NSPH Skåne arbetar för att öka individens möjlighet till inflytande över det egna livet, även när hen har ett behov av vård eller stöd.