Medlemmar

Attention i Skåne

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

CaféLajvet

CaféLajvet erbjuder en frizon för unga kvinnor samt en möjlighet till deltagande vid olika aktiviteter, såväl lugna som mer aktiva. Lajvet bemannas av kvinnor på ideell basis som alltid finns tillgängliga för den som behöver ett lyssnande öra.

CaosCafé

CaosCafé verkar för att personer med psykisk ohälsa ska få adekvat vård personligt anpassad med tillräckligt inflytande både från personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Fontänhuset i Malmö

Fontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit, i kontakt med psykiatrin. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande, där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv.

Frisk & Fri

Frisk & Fri är en ideell förening som jobbar mot ätstörningar. Vi stödjer personer med ätstörningar och deras närstående – genom exempelvis samtal och träffar, påverkar för bättre vård och jobbar förebyggande inom området. Alla som är aktiva i föreningen har själva erfarenhet av ätstörningar, antingen som tidigare drabbad eller närstående till någon som är drabbad.

Mind Skåne

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

RFHL Syd

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare är ett intressepolitiskt förbund grundat år 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. Organisationen verkar mot den stigmatisering som präglas av samhällets attityder mot människor som använder narkotika och lever i utanförskap.

Riksföreningen Äldres Hälsa

Riksföreningen Äldres Hälsa är en ideell förening vars främsta syfte är att sprida kunskap och information, ge stöd samt skapa opinion i frågor som rör målgruppen äldre och deras anhöriga.

SHEDO i Skåne

Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO, som står för ”self harm and eating disorder organisation”. Den ideella intresseföreningen arbetar bland annat för att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom t.ex. föreläsningar, att ge stöd åt drabbade och anhöriga via olika forum, genom t.ex. självskadechatten, samt samverkar med psykiatrin och deltar vid olika brukarråd.

Sveriges Förening För Högkänsliga

SFH – Sveriges förening för högkänsliga är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet (sensorisk bearbetningskänslighet). Föreningens viktigaste avsikt är att sprida kunskap om forskning på högkänslighet och öka förståelsen för personlighetsdraget.

I Sverige har högkänslighet blivit ett omtalat begrepp och det har förekommit flera artiklar samt radio- och teveprogram i ämnet. Föreningen grundades den 3 november 2012 men har redan blivit en given referenspunkt. Detta är en mycket bra början men mycket kvarstår att göra för att öka och sprida kunskaperna om detta medfödda personlighetsdrag, inte bara till närstående utan också till samhället i stort. Föreningens webbsida är öppen för alla.

Skånes Brukarförening

Vi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund.

Spelberoendes Förening Malmö

Spelberoendes förening Malmö är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att stödja spelberoende och anhöriga till spelberoende. Föreningen har funnits i Malmö sedan 2001.

SPES

SPES är Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd. SPES Skånekretsen har verksamhet i hela Skåne i form av samtalsgrupper, kontaktpersoner, telefonjour etc.