Medarbetarenkät – Covid-19

I samband med covid-19 och att allt arbete nu genomförs hemifrån kan det vara extra viktigt att följa upp arbetsmiljön, såväl den fysiska som psykiska.

Arbetsmiljögruppen (Erika, Jessica och Linda) har här tagit fram en enkät som vi hoppas ni ska uppleva är relevant utifrån den situation vi befinner oss i nu. Vi önskar att samtliga anställda på NSPH Skåne besvarar enkäten, detta för att arbetsgivare, verksamhetsledare och arbetsmiljöombud ska kunna följa upp hur vi mår på arbetsplatsen utifrån dessa speciella omständigheter. Utöver denna enkät har riskbedömningar gjorts i samtliga verksamheter/projekt, som också kommer följas upp innan sommaren.

Om du har tankar eller funderingar om din arbetsmiljö, vänd dig till verksamhetsledare Erika eller arbetsmiljöombud Jessica. Jessica har tystnadsplikt. Denna enkät är anonym.

Medarbetare - Covid-19
Q1. I vilken utsträckning upplever du att covid-19 har påverkat din arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk? *
Q2. Hur upplever du att det fungerar att arbeta hemifrån? *
Q3. I vilken utsträckning upplever du negativa förändringar i din psykiska hälsa relaterat till covid-19?
Det kan ex. innebära ökade nivåer av stress, oro, irritation, nedstämdhet m.m. *
Q4. I vilken utsträckning upplever du negativa förändringar i din fysiska hälsa relaterat till covid-19?
Det kan ex. innebära huvudvärk, ledvärk, sömnproblem, trötthet m.m. *
Q5. Upplever du att du har tillräckligt med information och möjligheter för att kunna skapa en god fysisk arbetsmiljö hemifrån?
Det kan ex. innebära att du kan arbeta ostört, har bra belysning, möjlighet till god ergonomi m.m. *
Q6. I vilken utsträckning är du ute och får frisk luft eller på annat sätt rör dig under dagen? *
Q7. Har du upplevt några positiva förändringar i din hälsa i samband med covid-19?
Det kan ex. innebära minskad arbetsbelastning, minskad stress, förbättrad sömn, mer fritid m.m. *
Q8. Hur upplever du att det fungerar att balansera arbete och fritid? *
Q9. Upplever du att motivation, glädje eller andra positiva känslor för ditt arbete har minskat? *
Q10. Upplever du att du har det stöd du behöver på arbetsplatsen, för att så bra som möjligt kunna hantera rådande omständigheter? *