Pressmeddelande

Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016 Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer inflytande över den vårdmiljö som hen vistas i under vårdtiden.

Region_Skåne+

NSPH Skåne uppfattar det som mycket positivt att Psykiatri Skåne vill göra en gemensam satsning på inflytande och delaktighet i vården. Vi föreställer oss att vår närvaro på avdelningen leder till en ökad öppenhet och en mer transparent heldygnsvård, som därmed på sikt kan inge ett större förtroende hos allmänheten.

Patientforum ska hållas på respektive heldygnsvårdsavdelning 1 gång per vecka, cirka 40 forum per år och avdelning. En samtalsledare kommer att på ett konstruktivt sätt att leda och dokumentera samtalet. Samtalsledaren bevakar att frågor och synpunkter från forumet lyfts av närvarande chef till medarbetarna och vid behov även till ledningsgrupp och inflytanderåd. Chefen återkopplar de åtgärder och svar som ges tillbaka till forumet. Resultat av ett fungerande patientforum är en pågående och öppen dialog om vårdklimatet på avdelningen.

Flera patientforum beräknas starta inom Psykiatri Skånes verksamheter under vintern 2015 och under 2016. Blivande samtalsledare kommer att erbjudas utbildning med de tips och verktyg som behövs för att kunna arbeta som samtalsledare.

För mer information kontakta:
NSPH Skåne, ordförande
Pontus Eriksson, pontus@nsphskane.se, 0736-227347
Psykiatri Skåne
Kina Andersen, Inflytandestrateg
Katarina.andersen@skane.se, 046-17 48 29

Stängt för kommentarer.