Patientforum

I samarbete med Psykiatri Skåne utbildar vi samtalsledare för patientforum. De uttalade målen är ett ökat medbestämmande för patienter samt verksamhetsutveckling och en större transparens.

Patientforum ska hållas på respektive heldygnsvårdsavdelning 1 gång per vecka, cirka 40 forum per år och avdelning. En samtalsledare kommer att på ett konstruktivt sätt att leda och dokumentera samtalet. Samtalsledaren bevakar att frågor och synpunkter från forumet lyfts av närvarande chef till medarbetarna och vid behov även till ledningsgrupp och inflytanderåd. Chefen återkopplar de åtgärder och svar som ges tillbaka till forumet. Resultat av ett fungerande patientforum är en pågående och öppen dialog om vårdklimatet på avdelningen.